IELTS,TOEIC
Course ที่เปิดสอน
  IELTS
  TOEIC
  TOEFL
  TU-GET
  CU-TEP
  CONVERSATION
  INHOUSE TRAINING
  เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
  เรียนแต่งหน้า แต่งบุคลิกภาพ
  ใบสมัครเรียน

INHOUSE TRAINING
Calsonic kansei (Thailand) Co., Ltd
SCG : Siam Cement Group
SCCC : Siam City Cement
Siam Toppan

TOEIC

TOEIC โทอิคเป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถ ตั้งแต่ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในระดับเริ่มต้น จนถึงผู้ที่ใช้ ภาษาอังกฤษได้ในระดับใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา TOEIC เป็นแบบทดสอบมาตรฐาน เช่นเดียวกับ แบบทดสอบอื่นๆ เช่น TOEFL, SAT, GMAT ในประเทศไทยหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานการบิน การเงิน การโรงแรมและบริษัทข้ามชาติต่างๆ ได้นำ TOEIC ไปใช้ในลักษณะต่างๆ กัน บางแห่งเพื่อคัดเลือกเข้าทำงาน บางแห่งใช้เพื่อวัดระดับความสามารถ ทางการใช้ภาษาของพนักงาน พูดง่ายว่า เวลาใกล้จบนักศึกษาเริ่มสมัครงาน บริษัทใหญ่ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ปตท. สายการบิน การไฟฟ้า จะถามว่ามีคะแนนภาษาอังกฤษไหม ซึ่งก็คือ TOEIC นั่นเอง ซึ่งเป็นแฟรนไชส์สอนภาษาที่ตลาดกว้างมากๆ

IELTS คือ ชื่อย่อของระบบการวัดผลภาษาอังกฤษนานาชาติ ซึ่งเป็นระบบทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก แต่ความประสงค์ที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาต่อ หรือทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ IELTS ถ้าย่อให้เข้าใจง่ายเลย ไอเอล คือวิชาที่น้องๆ ม.6 จะสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา หรือ น้องๆ ที่จบปริญญาตรี ต้องการเรียนต่อ ป.โท ป.เอก ในประเทศที่เป็นภาค inter ,และเรียนต่อในต่างประเทศต้องใช้ผลคะแนน ielts ทั่งสิ้น

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)คือ แบบทดสอบความสามารถเพื่อประเมินความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาประจำชาติ โดยเป็นการสอบแบบมาตรฐาน ที่วัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อกับสถาบันการศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางของการเรียนการสอนโดยมีจัดการสอบเป็นแบบปรนัย เพื่อวัดความเข้าใจ ภาษาอังกฤษ (แบบอเมริกา)ย่างแท้จริง

CU-TEP คือ (Chulalongkorn University Test of English Proficiency) สอบCU-TEP วัดอะไร? วัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางทักษะการอ่าน การเขียนการฟังและ การพูดเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษทั่วไป และภาษาอังกฤษกึ่งวิชาการ เพื่อเข้าศึกษาต่อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TU-GET ย่อมาจาก (Thammasat University Graduate English Test) คือการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET เป็นข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรียนภาษาอังกฤษ (Business English) สอนครบทั้ง 4 ส่วน ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง และมีการใช้ Case study ในการเรียนการสอนฝึกทักษะการสื่อสารการเจรจาต่อรอง การเขียนรายงานธุรกิจ การเขียนจดหมาย การเขียน E-mail การรับโทรศัพท์การเข้าประชุม อ่านนิตยสารธุรกิจฉบับภาษาอังกฤษ และการพรีเซนต์งานคอร์ส มีหลากหลายคอร์สให้ผู้เรียนได้เลือกได้ตามสะดวก คอร์ส Busienss English,เรียนภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมรับ AEC

INHOUSE TRAINING :เป็นหลักสูตรเพื่อช่วยพัฒนาความสามารถด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ของพนักงานในบริษัทหรือองค์กรของท่าน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยหลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะ ให้ตรงกับความต้องการของแต่ละองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพเหนือคู่แข่งในโลกที่ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลง และเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
หลักสูตรนี้จึงเน้น เสริมสร้างบรรยากาศ และเนื้อหาบทเรียนอิงอยู่บนสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดแรงกระตุ้น และแรงบันดาลใจในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้อง กับความต้องการพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษ งบประมาณ และช่วงเวลาที่เหมาะสม กับโครงสร้างของธุรกิจแต่ละประเภท

TOEIC โทอิค รับรองผล 700/990 ส่งสอบฟรี อาจารย์ ของทาง Ielts-Toeic มีคะแนน TOEIC 900 UP / จากคะแนนเต็ม 990 เราจึงกล้าการันตี 700 สอนสด ห้องละ 30-35 ท่าน ถ้าไม่พอใจคะแนนเรียน โทอิค ซ้ำฟรี ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

IELTS เป็นผลการสอบที่ได้รับการยอมรับและใช้พิจารณา จากสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ในประเทศออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร แคนาดา และนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกา ก็เริ่มยอมรับการพิจารณาผลสอบ IELTS ในการตอบรับนักศึกษาด้วยเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันบริหารและดำเนินงานโดย The University of Cambridge ESOL Examinations Cambridge ESOL), British Council และ IDP: IELTS Australia

TOEIC โทอิคคืออะไร TOEIC ย่อมาจาก Test of English for International Communication ข้อสอบ TOEIC เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษสมิทธิภาพ (Proficiency Test) ที่ใช้กันอยู่ ทั่วไปในวงการธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน TOEIC เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถ ตั้งแต่ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในระดับเริ่มต้น จนถึงผู้ที่ใช้ ภาษาอังกฤษได้ในระดับใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา TOEIC เป็นแบบทดสอบมาตรฐาน เช่นเดียวกับ แบบทดสอบอื่นๆ เช่น TOEFL, SAT, GMAT ในประเทศไทยหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานการบิน การเงิน การโรงแรมและบริษัทข้ามชาติต่างๆ ได้นำ TOEIC ไปใช้ในลักษณะต่างๆ กัน บางแห่งเพื่อคัดเลือกเข้าทำงาน บางแห่งใช้เพื่อวัดระดับความสามารถ ทางการใช้ภาษาของพนักงาน สรุปว่า ถ้าคุณมีคะแนน TOEIC ที่ดี 600 up เต็ม 990 สามารถมีโอกาสในการทำงาน หน่วยงานการบิน โรงแรม บริษัทข้ามชาติ การเงิน การธนาคาร ปิโตรเคมี ปตท. SCG ที่ได้เงินเดือน สูงๆ หรือ ท่านที่ต้องการ เลื่อน ตำแหน่ง , ปรับเงินเดือนให้สูงชึ้น ก็คะแนน TOEIC นี่เลย ของ Ielts-Toeic รับรองผล 700/990 ส่งสอบ ฟรี 1 ครั้ง และคุณมั่นใจได้ว่า คุณจะทำคะแนน TOEIC สูงๆ ได้ เพราะ smart tutor มีสโลแกนว่า " ใครๆ ก็เก่งอังกฤษได้ ที่ Ielts-Toeic เพราะเราใส่ใจคุณเป็นรายบุคคล " TOEIC เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถทางด้าน Passive Skill จึงมีอยู่ 2 ส่วนคือ แบบทดสอบ การฟัง และการอ่าน แบบทดสอบ TOEIC เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Multiple choice) มี 200 ข้อใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมงเต็ม TOEIC เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่ถือเป็นมาตรฐานสากล - ผลคะแนน TOEIC สามารถนำไปใช้ได้ทั่วโลก - ผลคะแนนTOEIC สามารถนำไปใช้ได้ทั้งหน่วยงานการศึกษา หน่วยงานการบิน โรงแรม บริษัทข้าม ชาติ การเงิน การธนาคาร - ผู้ที่ต้องการทราบทักษะด้านภาษาอังกฤษสามารถติดต่อขอสอบ TOEIC ได้ทุกวัน จันทร์-เสาร์ตลอด ทั้งปี

IELTS ( ไอเอล ) คืออะไร IELTS เป็นการทดสอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่จำเป็น ต้องใช้สำหรับการศึกษาต่อ หรือการฝึกอบรมที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ผู้สอบทุกคนจะต้องสอบการฟังและการพูดที่เหมือนกัน ส่วนข้อสอบการอ่านและการเขียน ได้ถูกจัดแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือแบบ Academic และแบบ General Training -การสอบแบบ Academic เป็นการสอบสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา -การสอบแบบ General Training เป็นการสอบสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในสายอาชีพหรือการฝึกงาน วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ เพื่อการศึกษาต่อ (ACADEMIC modules)เพื่อเป็นการทดสอบความพร้อมในการศึกษาต่อในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งในระดับ ปริญญาตรีและปริญญาโท เพื่อการฝึกอบรม (GENERAL TRAINING เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยม การฝึกอบรมหรือ ทำงานในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อสอบจะใช้วัดความรู้ภาษาอังกฤษในระดับ พื้นฐาน และจะไม่ซับซ้อนเหมือนกับ ผู้ที่ต้องการวัดระดับความรู้เพื่อศึกษาต่อ และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศนิวซีแลนด์ หรือ ออสเตรเลียIELTS

สอบคะแนน IELTS TOEIC TOEFL อันดับ1
TOEIC
TOEIC TOEIC Miss Charatra Wuttiphap (ตุ๊กตา) ได้คะแนน TOEIC 890/990 (5959 )
TOEIC TOEIC คุณณรงณ์ฤทธิ์ ผดุงชีวิต (พี่แป๋ม) ได้คะแนน TOEIC 725/990 (4262 )
TOEIC TOEIC ประดิภาส มหากันธา (เบ้น) ได้คะแนน TOEIC 725/990 (6423 )
TOEIC นรุตม์ คีรีทวีป (กาย) ได้คะแนน TOEIC 820/990 (5604 )
สอบTOEIC ได้คะแนนดีทั้งหมด >>

IELTS
IELTS น้องเบญ ม.5 อายุ 16 โรงเรียน กรุงเทพคริสเตียน ก็สอบได้ ielts 6.0 (2715 )
IELTS Boom Assumption University ได้ IELTS 6.5 คะแนน (3022 )
IELTS ธนาพล โรจนาพันธุ์พัฒน์ ได้ IELTS 6.5 คะแนน (2698 )
IELTS น้องอ็อฟ พีรพล เก่งสกุล สอบIELTS ได้คะแนน7.0 (3782 )
สอบIELTS ได้คะแนนดีทั้งหมด >>

TOEFL
TOEFL Yahoo ekes out third quarter revenue gain despite display ad weakness (2502 )
TOEFL HTC forecasts higher fourth-quarter sales; above market estimates (3589 )
TOEFL Android co-founder Andy Rubin to leave Google (2353 )
TOEFL Microsoft cuts 3,000 jobs, rounding out July plan (2546 )
สอบTOEFL ได้คะแนนดีทั้งหมด >>สัมภาษณ์ อาจารย์และนักเรียน Ielts-Toeic
เรียนอังกฤษธุรกิจ , Business English กับน้องโฟกัสค่ะ

IELTS 7.0 , ไอแอล 7.0

Business English , อังกฤษธุรกิจ

TOEIC คืออะไร ,โทอิค , TOEIC 700 upข่าวอัพเดตจากสถาบัน
TOEIC JobCyber ติวเข้ม ครบเครื่องที่ Ielts-Toeic
ติวเข้ม ครบเครื่องที่ Ielts-Toeic ครูอ้วนให้สัมภาณ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ JobCyber
[อ่านต่อ]
TOEFL วิทยากรรับเชิญตามโรงเรียน/มหาลัย
สถาบัน Ielts-Toeic ได้เป็นวิทยากรรับเชิญจาก
โรงเรียนชั้นนำมากมาย
[อ่านต่อ]
TOEFL สอนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจในองค์กร (English For Business Enterprise)
รับสอนภาษาอังกฤษสำหรับบริษัท หรือองค์กร ทั้งเอกชนและรัฐบาล สำหรับผู้บริหาร,พนักงาน ให้กับ องค์กร,บริษัทต่างๆ
[อ่านต่อ]
 


IELST-TOEICแผนที่
สาขาที่ 1 ลาดพร้าวซอย2 52/6 -7 ซอย ลาดพร้าวซอย 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
สาขาที่ 2 ปากทางเข้า ABAC ถนนบางนา-ตราด กม.26 199/6 ถนนบางนา-ตราด กม.26 (ติดธนาคารกรุงศรี สาขา บางเสาธง) อ.กิ่งอำเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10542 โทร. (02)7070-566 , (089)119-2678
TOEIC,IELTS

SEO By Software Design Center Co.,Ltd